دشت ما از دشت کربلا

ashooraa1

کی: 18 دی 1387

کجا: تهران، خیابون باستان

Advertisements

Comments (1)

جنگ و دعوا

دکتر استرینج لاو یا: چگونه آموختم نگران نباشم و به بمب عشق بورزم؟ ‌(1964)

Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb (1964)

مرکلی مافلی (پیتر سلرز) : آقایان، شما در این اتاق نمی‌توانید دعوا کنید، اینجا اتاق جنگ است.

فیلمنامه: استنلی کوبریک، پیتر جرج، تری ساترن

کارگردان: استنلی کوبریک

Comments (1)

بازم سگ

در فصـل بهـار اگـر بتی حور سرشت

یک ساغر می دهد مرا بر لب کشت

هـرچند به نزد عامه این باشد زشت

سـگ بـه زمن ار برم دگر نام بهشت

خیام

Comments (2)

ما سگ مردمان که وفا می‌کنیم عین سگ

img_0363

کی: 22 آبان 1387

کجا: درکه

Comments (2)

لطفاً خفه شوید

نادان را به از خاموشی نیست و اگر این مصلحت بدانستی نادان نبودی

گلستان سعدی

باب هشتم (در آداب صحبت)

نوشتن دیدگاه

ازگل خوشبخت

تیغ و ابریشم ‌(1365)

مرد (اکبر معززی) : خوشبختی مال ازگلا و زنای بزك كرده‌ی زیر تیر چراغ برقه!

فیلمنامه: مسعود کیمیایی
کارگردان: مسعود کیمیایی

Comments (1)

چشم‌ها را باید بست، جور دیگر باید شست!

کی: 21 اردیبهشت 1387

کجا: میدون پونک

Comments (1)

Older Posts »